Més Algemesí: Convocatòria plenari de desembre de 2014

DADES DE LA SESSIÓ:
Dia: 29 de desembre de 2014 (dilluns)
Hora: 20.30 h
Lloc: sala de plens de la casa consistorial
ORDRE DEL DIA

A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 28/11/2014.
2. C.I. Hisenda. Aprovació de la rectificació de l’inventari de béns de
l’Ajuntament referida a 31 de desembre de 2013.
3. C.I. Hisenda. Aprovar la modificació de la clàusula desena del plec de
condicions per a l’adjudicació del contracte de servei de redacció, edició,
acabat i repartiment del BIM Berca.
4. C.I. Urbanisme. Aprovació de l’expedient de contractació del servei de
conservació integral de les unitats de jardineria 1 i 2.
5. C.I. Urbanisme. Ratificació de la Resolució 2272/2014 sobre l’acceptació
de la delegació per a contractar l’obra d’urbanització interior del Cementeri
Municipal Fase 1a.
6. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal EUPV respecte de la situació
actual dels espais naturals valencians i la manca de recursos.
7. C.I. Personal. Moció conjunta dels grups municipals PSOE, EUPV, i Més
Algemesí sobre el recurs davant del Tribunal Constitucional del conflicte
en defensa de l’autonomia local.
8. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la marxa per la
dignitat del 22 de març.
9. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal socialista sobre el cobrament del
xec d’habitatge.
10. C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el protocol de
defensa jurídica dels treballadors.
11. C.I. B. Social. Moció del grup municipal EUPV sobre el dia 8 de març de
2014.
12. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV per a la sanció dels
immobles permanentment desocupats de propietat d’entitats financeres.
13. C.I. P. Econòmica. Moció del grup municipal Més Algemesí en defensa del
autònoms (ACSA).
14. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Socialista per a la reducció de l’IVA
a les perruqueries i centres de bellesa.
15. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista contra la campanya
de prospecció sísmica 3D en els permisos B, G, AM-1 i AM-2, en el golf de
València.
16. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Socialista per una nova tarifa
elèctrica per al regadiu.
17. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la pluralitat
informativa als mitjans municipals.
18. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV referent a la factura de la
llum.
19. C.I. Seguretat P. Moció del grup municipal EUPV referent a les zones
incloses en l’estacionament regulat a la via pública (ORA).
20. C.I. Promoció E. Moció del grup municipal Popular sobre la pujada de les
bases mínimes de cotització a alguns grups autònoms.
21. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la petició
de dimissió dels responsables de l’espoli hídric i sobre l’esborrany del Pla
de Conca del Xúquer.
22. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Popular sobre el reconeixement
comptable al deute contret en concepte d’ajudes per a l’adquisició, lloguer
i rehabilitació d’habitatges.
23. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’eliminació
de la figura del col·laborador social en l’ordenança de Benestar Social.
24. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el compliment
i l’adaptació de les ordenances sobre el Centre Polivalent.
25. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí de no-pròrroga de
renovació de la concessió de l’AP-7.
26. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal EUPV sobre el recolzament a la
Mesa del Xúquer.
27. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista per a la restauració de
façanes.
28. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal Socialista per a la posada en
marxa del menjador escolar d’estiu.
29. C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí per a demanar la
regulació democràtica en la Caporalia de l’Estat.
30. C.I. Personal. Moció del grup municipal Socialista sobre la reforma
constitucional.
31. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Més Algemesí en defensa de les
cooperatives agràries i contra la concentració.
32. C.I. Serveis Públics. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el Pla
de millora dels nostres barris, zona del Pla, la plaça de la Ribera i els
voltants.
33. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista sobre la construcció
de la rotonda del camí de la Creueta.
34. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre el tractat de lliure
comerç entre EUA i la Unió Europea.
35. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Socialista per a la creació d’un banc
de llibres municipal.
36. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Socialista per a dotar els veïns del
Carrascalet de transport escolar públic.
37. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre mesures
per a pal·liar l’impacte de la sequera 2014.
38. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre el cobrament de l’IBI
al sòl urbanitzable no sectoritzat i sense l’instrument de desenvolupament.
39. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV per una elecció democràtica
dels alcaldes i de les alcaldesses.
40. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la privatització del
Registre Civil.
41. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la llibertat sindical i el
dret de vaga.
42. C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí a favor de la
continuïtat del Gabinet Psicopedagògic Municipal.
43. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el Pla de
Millora dels nostres barris. Zona del parc de Salvador Castell i els voltants.
44. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Popular de recolzament a la
reforma de la llei electoral i promoure l’elecció directa de l’alcalde.
45. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el Pla de
millora del barri c/ Albalat final de l’avinguda del País Valencià i Ferran
d’Aragó, Plaça del Cid, Bernat Guinovart i travessers.
46. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la subvenció
per a la festa de la Mare de Déu de la Salut.
47. C.I. Serveis Públics. Proposta del grup municipal Socialista per la
interposició d’accions judicials contra el Pla Hidrològic del Xúquer.
48. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’elaboració
d’un calendari de coordinació d’activitats culturals i/o esportives.
49. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el pla de
millora del nostres barris, zona barri del centre.
50. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el pla de
millora del barri del Carrascalet.
51. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre la modificació de
l’Ordenança que regula la taxa d’ocupació de terrenys públics.
52. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre les actuacions
de les clàusules de sòl a les hipoteques.
53. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí per la retirada de
l’avantprojecte de llei de senyes d’identitat.
54. C.I. Urbanisme. Moció de grup municipal Més Algemesí sobre el pla de
millora del barri del Raval.
55. C.I. urbanisme. Moció del grup municipal Més algemesí sobre estudi i
creació d’una xarxa de carrils bicis interurbans,
56. C.I. Serveis Públics. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre
eliminació de la taxa d’amortització i interessos ETAP de la Garrofera.
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
57. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la número 2099 a la
número 2327, en tràmit de quedar assabentada.
58. Despatx extraordinari
59. Precs i preguntes

:: mesalgemesi.com