Denúncia: Els habitatges de la discòrdia

[…] Quan un habitatge és classificada com VPO, tant el constructor/promotor com el comprador reben certs beneficis, en canvi dels quals queden subjectes a certes condicions legals durant el temps de classificació de l’habitatge com VPO.